Ellära 360 Pluswebb (GY11)

Ellära 360 Pluswebb (GY11)
Utgivningsår
: 2013

Sidantal: x
ISBN-nr: 47-91620-7
Smakprov: Utvärderingsabonnemang  CE79161901 (liber.se)
Jag har endast gjort övningsmaterial till Libers utgivna faktabok.

Boken Ellära är skriven för att passa alla som behöver teoretiska och praktiska grundkunskaper om elektriska principer. Spänning, ström och resistans förklaras först, innan de matematiska sambanden mellan dem gås igenom. Målet är att boken ska ge service- installation- och underhållspersonal praktiskt användbara kunskaper i ellära.  De första kapitlen om spänning, ström och resistans har en gemensam struktur. De börjar med en förklaring av ett begrepp som t.ex. elektriskt motstånd, sedan hur man mäter de och sist i kapitlet behandlar vi olika komponenter. Beskrivningen av elkvalitet, jordsystem och reaktiva laster i slutet av boken vilar på en inledande grundlig genomgång av elektriska storheter, principer och de vanligaste komponenterna.

I Ellära 360 Pluswebb finns frågeunderlag och underlag till ett stort antal praktiska övningar.