Ny Elsäkerhetslag

Behöver du/Ni hjälp med den nya elsäkerhetslagen

Ta del av mina tankar kring att få förtroendet att bli Er lagledare i arbetet med den nya ellagen (se infoblad nedan). Ta även del av den information jag delger dig. Kontakta mig gärna för ytterligare information. Jag har hittills haft många nöjda kunder som jag arbetar med. Hittills är det: Ankarsrums bruk, Beslag&Metall, Bjädes El, Eksjöbostäder, Eksjö kommunfastigheter, Eksjö Industribyggnader, Jönköpings kommun, Mats El&Industriservice, Myresjöhus, OBOS, Pallco, Smålandsvillan, Team Torp, Witalabostäder och diskussioner om åtaganden sker med flera andra.

NY ELSÄKERHETSLAG I SVERIGE

Jag ser fram emot en fantastisk möjlighet att hjälpa företag, organisationer, kommuner, mm i deras arbete med att följa den nya elsäkerhetslagen. Följer Elsverige detta rätt så kommer elsäkerhetsnivån i Sverige att ta ett välbehövligt kliv, och jag åtar mig gärna att leda er på den resan. Nedan följer en beskrivning av vad som väntar.

Efter att ha läst nedanstående information hoppas jag öka din förståelse för:

Reformen handlar om ansvar, kompetens och kontroll

Målet med reformen är att elinstallationer ska utföras på rätt sätt av yrkespersoner med rätt kompetens för uppgiften. Som beställare ska du också kunna kontrollera och veta att den du anlitar har rätt kompetens.

Elsäkerhetsverket får genom de nya reglerna relevanta verktyg att underlätta för de som vill göra rätt och för att få bort oseriösa aktörer från våra anläggningar.

 

From 1 Juli 2017

Den 1 juli 2017 börjar den nya elsäkerhetslagen att gälla. Det innebär att Sverige får ett helt nytt system för vilka krav som gäller för den som utför elinstallationer. De nya reglerna för elinstallationsföretag gäller för alla företag och andra organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete.

 

Gäller detta dig och ditt företag?

Vad som är elinstallationsarbete anges i elsäkerhetslagen. Arbetet räknas som elinstallationsarbete när du:

Elinstallationsarbete omfattar allt arbete på en starkströmsanläggning från elproduktion fram till och med eluttaget samt alla fasta anslutningar och losskopplingar av elektrisk utrustning.

 

Företag som utför elinstallationer kan följaktligen finnas inom många olika branscher och inriktningar (se tabell nedan).

Bransch eller inriktning Vanliga arbetsmoment
VVS Byta eller flytta motorer, ställdon, termostater, givare, strömställare, säkerhetsbrytare etc.
Vitvaror Fast ansluta tvättmaskin, spis, ugn, häll och liknande.
Larm och bredband Nyinstallera uttag för larmcentraler, bredbandsrouters och liknande svagströmsutrustning.
Hissar och rulltrappor Nyinstallera eller byta motorer, styrutrustning, schakt-och korgbelysning etc. från kopplingsskåp.
Industri Nyinstallera, bygga om och reparera industrins kraft- och belysningsanläggningar, processtekniska anläggningar samt elfördelnings- och ställverksanläggningar.

Kan avse såväl låg- som högspänning.

Fastighetsskötsel Teknisk drift och underhåll, till exempel att byta och reparera komponenter i apparatskåp och elcentraler.

Byta eller flytta belysningsarmaturer, uttag, strömställare etc.

Elnät Omfattar elnätsägare eller dess entreprenörer.

Exempelvis att bygga eller bygga om luftlednings- och jordkabelnät, ställverk och transformatorstationer. Ansluta abonnenter, installera mätare, reparera och felavhjälpa låg- och högspänningsanläggningar.

Elproduktion Traditionella vattenkraft-, kärnkraft- och vindkraftsanläggningar.

Mikroproduktion, solceller, dieselelverk med mera.

Exempelvis vattenkraftverk inklusive tillhörande transformator- och ställverksanläggningar.

Övrig allmän och publik elinstallation Bostäder, hotell, skolor, sjuk- och äldrevård, kontor, butiker, samlingslokaler, idrotts- och evenemangsanläggningar.

Exempelvis bygga eller bygga om kraft- och belysningsanläggningar och att hantera elfördelning, kanalisation och så vidare i sådana anläggningar.

Det spelar ingen roll vilken form ni bedriver er verksamhet i. Ett elinstallationsföretag kan bedrivas som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening och så vidare. Även myndigheter, kommuner och landsting kan vara elinstallationsföretag.

Vad kommer detta innebära?

De som utför elinstallationsarbete kommer att omfattas av följande regler.

Det nya systemet bygger på att företagen som utför elinstallationer är

De elinstallationsföretag som utför arbete på en annan anläggning än deras egen ska dessutom registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Det är för att anläggningsinnehavare ska kunna kontrollera att de som utför arbetet uppfyller vissa krav.

Alla personer som utför elinstallationsarbete måste antingen ha en auktorisation som elinstallatör eller ingå i ett företags egenkontrollprogram.

 

 

 

Gäller detta dig eller ditt företag eller din kommun? I så fall är du välkommen att kontakta mig för att bistå Er i det arbete som måste vara färdigt den 1/7-2017, då den nya Ellagen börjar gälla.

Målvakt eller lagledare?

Det finns en oro i elbranschen att det kommer förekomma så kallade målvakter som kommer stå för allt för många egenkontrollprogram, elinstallatör för regelefterlevnad, auktorisationen. Så får det inte bli!

Material att ladda ned